ESHOP MOMENTÁLNĚ REDESIGNUJEME. POKUD BYSTE COKOLI NEMOHLI NAJÍT, NAPIŠTE NA AYURVEDAMANUFAKTURA@EMAIL.CZ A RÁDI VÁM POMŮŽEME

Dezinfekce, 100ml

150 Kč
Skladem

Gel na ruce s vůní máty a citronu, který se neoplachuje. Zanechává příjemný nelepkavý pocit.

Vysoký obsah ethanolu 750 g/kg si poradí s viry, bakteriemi a plísněmi bez vody a mýdla.Ideální k dezinfekci rukou, na cesty, do kabelky, do auta.

Množství: 100 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

Používejte neředěné, aplikujte malé množství gelu, důkladně rozetřete a nechejte uschnout. Neoplachujte vodou.

 

Nebezpečí! H225 vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 způsobuje vážné podráždění očí. P101 je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P403 + P233 skladujte na dobře větratelném místě .Uchovávejte obal těsně uzavřený, P501. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 

Složení: Ethanol (min.75%obj.), monopropylenglykol, voda, citronová vůně, citron esence, máta esence.